KOMA MODULAR alt

Nová recep­ce v admi­nis­tra­tiv­ní budově


17. 07. 2007 | Novinky

Obchod­ní part­ne­ři, kte­ří navště­vu­jí mateř­skou admi­nis­tra­tiv­ní budo­vu ve Vizo­vi­cích, si urči­tě hned po vstu­pu do budo­vy všim­nou moder­ní­ho desig­nu vstup­ní recep­ce a jed­not­li­vých kon­fe­renč­ních místností.

Auto­rem návr­hu je desig­nér Mgr. Mar­tin Kožu­cha­rov. Fir­ma KOMA MODU­LAR CON­STRUCTI­ON vyu­ži­la mož­nos­tí dota­cí na návrh veřej­ně pří­stup­ných inte­ri­é­rů, kte­ré posky­tu­je Minis­ter­stvo obcho­du ČR pro­střed­nic­tvím Design Centra.