KOMA MODULAR alt

Zvý­še­ní kapa­ci­ty výrob­ní­ho závodu


07. 06. 2007 | Novinky

Z důvo­du zvý­še­ní kapa­ci­ty výrob­ní­ho závo­du jsme zahá­ji­li dru­hou eta­pu roz­ší­ře­ní výrob­ní­ho závo­du. V tom­to roce, tj. 2007, bude dokon­če­na výstav­ba dokon­čo­va­cí haly včet­ně moder­ní lakov­ny. Kapa­ci­ta výrob­ní­ho závo­du se tak zvý­ší o 30% a pro­duk­ti­vi­ta se zvý­ší o 20%.