KOMA MODULAR alt

Dodáv­ka kan­ce­lá­ří pro SAMSUNG


29. 05. 2007 | Novinky

Fir­ma KOMA SLO­VA­KIA zís­ka­la lukra­tiv­ní zakáz­ku pro kan­ce­lář­ské pro­sto­ry fir­my SAM­SUNG v Trna­vě na Slo­ven­sku. Fir­ma SAM­SUNG zde pro­in­ves­tu­je 11,2 mili­ar­dy slo­ven­ských korun a posta­ví zde nej­vět­ší továr­nu na výro­bu LCD obra­zo­vek s kapa­ci­tou 12.000.000 obra­zo­vek ročně.