KOMA MODULAR alt

Nové síd­lo KOMA MODU­LAR CONSTRUCTION


09. 05. 2007 | Novinky

Fir­ma kou­pi­la novou admi­nis­tra­tiv­ní budo­vu při vstu­pu do výrob­ní­ho are­á­lu. Nová admi­nis­tra­tiv­ní budo­va posky­tu­je více pro­sto­ru pro jed­ná­ní s obchod­ní­mi part­ne­ry ve třech zase­da­cích míst­nos­tech, posky­tu­je více kom­for­tu tech­nic­kým pra­cov­ní­kům a v nepo­sled­ní řadě repre­zen­ta­tiv­ní vzhled. Admi­nis­tra­tiv­ní budo­va bude slav­nost­ně ote­vře­na 1.6.2007.