KOMA MODULAR alt

Olo­mouc­ké dny archi­tek­tu­ry a stavebnictví


04. 11. 2007 | Novinky

Na Olo­mouc­kých dnech archi­tek­tu­ry a sta­veb­nic­tví, kte­rá pro­bí­ha­ly ve dnech 1. až 3. 11. 2007, pre­zen­to­va­la fir­ma KOMA MODU­LAR CON­STRUCTI­ON mož­nos­ti modu­lár­ní výstav­by. S před­náš­kou na téma MODU­LÁR­NÍ VÝSTAV­BA vystou­pil také Mar­ke­tingo­vý ředi­tel fir­my KOMA. Sou­čás­tí akce bylo také zve­řej­ně­ní výsled­ků 1. roč­ní­ku sou­tě­že stu­den­tů archi­tek­tu­ry a sta­veb­nic­tví na téma MOŽ­NOS­TI VYU­ŽI­TÍ MODU­LÁR­NÍ VÝSTAVBY“.

Olo­mouc je měs­tem se zacho­va­lým archi­tek­to­nic­kým dědic­tvím a rych­le se roz­ví­je­jí­cí novou výstav­bou. Cílem pořa­da­te­lů je vytvo­řit multi­žánro­vou akci vedou­cí k pro­pa­ga­ci a popu­la­ri­za­ci archi­tek­tu­ry, sta­veb­nic­tví a designu.