KOMA MODULAR alt

Modu­lár­ní prá­del­na pro fin­skou fir­mu LINDSTRÖM


15. 04. 2008 | Novinky

KOMA SLO­VA­KIA zajis­ti­la výstav­bu prá­del­ny z modu­lů vyro­be­ných fir­mou KOMA MODU­LAR CON­STRUCTI­ON pro fin­skou fir­mu Lindström v Trna­vě na Slovensku.

Modu­lár­ní prá­del­na vyho­vu­je všem hygi­e­nic­kým a sta­veb­ním nor­mám při zacho­vá­ní nena­hra­di­tel­né vlast­nos­ti modu­lár­ních sta­veb a to mož­nost demon­tá­že a opě­tov­né mon­tá­že na novém místě.