KOMA MODULAR alt

Zla­tá Pla­ke­ta CONE­CO 2008


05. 04. 2008 | Novinky

Fir­ma KOMA MODU­LAR CON­STRUCTI­ON zís­ka­la Čest­né uzná­ní v rám­ci sou­tě­že o Zla­tou pla­ke­tu na mezi­ná­rod­ním sta­veb­ním veletr­hu CONE­CO 2008 v Bratislavě.

V tom­to roce vysta­vo­va­lo v Bra­ti­sla­vě více jak 950 mezi­ná­rod­ních vysta­vo­va­te­lů. Odbor­ná nezá­vis­lá poro­ta sesta­ve­ná z před­ních odbor­ní­ků ve sta­veb­nic­tví udě­li­la čty­ří Zla­té pla­ke­ty a čty­ři Čest­ná uznání.

Poro­ta oce­ni­la vysta­vo­va­ný expo­nát fir­my KOMA MODU­LAR CON­STRUCTI­ON kon­tej­ner C3V s vymě­ni­tel­ný­mi stě­na­mi a vnitř­ní­mi příč­ka­mi. Vari­a­bil­nost toho­to řeše­ní je zce­la ori­gi­nál­ní a snad­né, což bylo oce­ně­no, ved­le poro­ty, i odbor­nou veřej­nos­tí. Vymě­ni­tel­nost pane­lů a pří­ček v celo­po­zin­ko­va­ném kon­tej­ne­ru C3V je chrá­ně­no užit­ným vzorem.