KOMA MODULAR alt

Níz­ko­ener­ge­tic­ký modul


18. 12. 2009 | Novinky

Fir­ma KOMA MODU­LAR CON­STRUCTI­ON vyvi­nu­la novin­ku - NÍZ­KO­ENER­GE­TIC­KÝ MODUL. Z těch­to modu­lů lze sta­vět níz­ko­ener­ge­tic­ké stav­by jako škol­ky, ško­ly, hote­ly, kan­ce­lář­ské objek­ty, byto­vé domy, rodin­né dom­ky a podob­ně. V sek­to­ru sta­veb rodin­ných dom­ků už si našly níz­ke­ner­ge­tic­ké domy své mís­to. Z hle­dis­ka šet­ře­ní ener­gií a zpřís­ně­ných norem věří­me, že níz­ko­ener­ge­tic­ké budo­vy budou čím dál více vyhle­dá­va­né i jako veřej­né stav­by či pod­ni­ka­tel­ské budo­vy. Niž­ší nákla­dy na spo­tře­bu ener­gií je odmě­nou pro nové inves­to­ry. Budo­vy vysta­vě­né pomo­cí našich níz­ko­ener­ge­tic­kých modu­lů zacho­vá­va­jí navíc vlast­nost pře­no­si­tel­ných budov. Inves­tor tak může budo­vu pře­mís­tit na nové mís­to nebo pro­dat bez vaz­by na pozemek.

  • 2009_18.12._nizkoenergeticky-modul-1
  • 2009_18.12._nizkoenergeticky-modul-2
  • 2009_18.12._nizkoenergeticky-modul-3
  • 2009_18.12._nizkoenergeticky-modul-4
  • 2009_18.12._nizkoenergeticky-modul-5
  • 2009_18.12._nizkoenergeticky-modul-7
  • 2009_18.12._nizkoenergeticky-modul-8
  • 2009_18.12._nizkoenergeticky-modul-9