KOMA MODULAR alt

Dodá­vá­me ško­ly do Rakouska


15. 12. 2009 | Novinky

V roce 2009 jsme doda­li něko­lik škol do Rakous­ka. Ško­ly slou­ží jak pro ško­lá­ky na základ­ním stup­ni až po vyso­kou ško­lu umě­ní UNI-Wien. Zod­po­věd­ní rakouš­tí zastu­pi­te­lé doká­ží oce­nit výho­dy a před­nos­ti modu­lár­ních sta­veb. Modu­lár­ní komu­nál­ní stav­by se stá­va­jí stá­le více upřed­nost­ňo­va­ný­mi stav­ba­mi, hlav­ně díky své nena­hra­di­tel­né vlast­nos­ti a to je mož­nost demon­tá­že a opě­tov­né mon­tá­že na novém mís­tě. Modu­lár­ní stav­bu tak může­me pře­mís­ťo­vat dle potřeby.

 • 2009_25.12._contech-viden-skola-12
 • 2009_25.12._contech-viden-skola-11
 • 2009_25.12._contech-viden-skola-10
 • 2009_25.12._contech-viden-skola-9
 • 2009_25.12._contech-viden-skola-8
 • 2009_25.12._contech-viden-skola-7
 • 2009_25.12._contech-viden-skola-6
 • 2009_25.12._contech-viden-skola-5
 • 2009_25.12._contech-viden-skola-4
 • 2009_25.12._contech-viden-skola-3
 • 2009_25.12._contech-viden-skola-2
 • 2009_25.12._contech-viden-skola-1