KOMA MODULAR alt

Veletrh CONE­CO 2009 v Bratislavě


06. 04. 2009 | Novinky

Fir­ma KOMA MODU­LAR CON­STRUCTI­ON pre­zen­to­va­la na nej­vět­ším sta­veb­ním veletr­hu na Slo­ven­sku modu­lár­ní škol­ky a prá­ce stu­den­tů archi­tek­tu­ry a stavebnictví. 

Sys­tém řeše­ní nedo­stat­ku míst v mateř­ských ško­lách pomo­cí modu­lár­ních sta­veb měl mezi návštěv­ní­ky vel­ký úspěch. 

Sou­čás­tí výsta­vy bylo i slav­nost­ní pře­dá­ní cen nej­ú­spěš­něj­ším stu­den­tům za účas­ti zástup­ců poro­ty, ředi­te­le veletrhů Bra­ti­sla­va a ředi­te­le pořá­da­jí­cí fir­my KOMA MODU­LAR CONSTRUCTION.