KOMA MODULAR alt

Význam­ná půj­čov­na Pho­enix Zeppe­lin spo­lu­pra­cu­je s naší firmou


30. 04. 2009 | Novinky

Fir­ma Pho­enix Zeppe­lin navá­za­la úzkou spo­lu­prá­ci s naší sester­skou fir­mou KOMA RENT, kte­rá se ori­en­tu­je na pro­ná­jem obyt­ných a sani­tár­ních kon­tej­ne­rů. Obě fir­my vysta­vo­va­ly spo­leč­ně na mezi­ná­rod­ním sta­veb­ním veletr­hu IBF 2009 v Brně. Fir­ma Pho­enix Zeppe­lin oce­ni­la vari­a­bil­nost kon­tej­ne­rů C3V s vymě­ni­tel­ný­mi stě­na­mi, kte­ré pou­ži­la pro svůj výstav­ní stánek.