KOMA MODULAR alt

Soci­ál­ní dům Nitra


15. 06. 2009 | Novinky

Soci­ál­ní dům Nit­ra KOMA MODU­LAR CON­STRUCTI­ON vyro­bi­la a smon­to­va­la v závě­ru roku 2008 soci­ál­ní dům pro měs­to Nit­ra, jejímž obchod­ním part­ne­rem byla sester­ská orga­ni­za­ce KOMA SLO­VA­KIA. Soci­ál­ní dům obsa­hu­je 26 bytů 2+kk. Vytá­pě­ní je řeše­no pomo­cí pev­ných paliv. Měs­to Nit­ra řeši­la tím­to způ­so­bem pro­ble­ma­ti­ku uby­to­vá­ní soci­ál­ně nepři­způ­so­bi­vých a pro­ble­ma­tic­kých občanů.