KOMA MODULAR alt

Ško­la pro L’Aquilu


21. 09. 2009 | Novinky

Vizo­vic­ká fir­ma, výrob­ce modu­lár­ních sta­veb, KOMA MODU­LAR CON­STRUCTI­ON doda­la pro ital­ské měs­to L’A­qui­la, kte­ré bylo posti­že­no zni­ču­jí­cím zemětře­se­ním v dub­nu toho­to roku, ško­lu. Jed­no­pod­laž­ní dva­ce­ti­dvou­tříd­ní ško­la o roz­lo­ze 1.300 m² obsa­hu­je ved­le tříd také kabi­ne­ty, labo­ra­to­ře, šat­ny a soci­ál­ní zařízení.

Zají­ma­vos­tí je, že ško­la byla vyro­be­na, dove­ze­na do Itá­lie a smon­to­vá­na během sed­mi týd­nů. Prv­ní kon­takt se zákaz­ní­kem pro­bě­hl na kon­ci čer­ven­ce a od 21.září, kdy začal ital­ský škol­ní rok, ško­la slou­ží své­mu úče­lu. Ško­la byla finan­co­vá­na z ital­ských stát­ních pro­střed­ků, tak­že byl kla­den vel­ký důraz na spl­ně­ní všech pro­ti­po­žár­ních a hygi­e­nic­kých poža­dav­ků, pro­ká­zá­ní způ­so­bi­los­ti pro výro­bu, včet­ně všech mate­ri­á­loých cer­ti­fi­ká­tů. Všech­ny poža­dav­ky fir­ma KOMA MODU­LAR CON­STRUCTI­ON splnila.

Výstav­ba pře­nos­ných škol, včet­ně mateř­ských škol z pro­sto­ro­vých modu­lů je ve svě­te zce­la běž­ná. Inves­tor tak řeší nedo­sta­tek vol­ných kapa­cit, kte­ré poří­dí rych­le a až o 30% lev­ně­ji než kla­sic­kou výstav­bou. Navíc nemu­sí řešit pro­blém co s nový­mi kapa­ci­ta­mi, když už nejsou potře­ba - ško­la se jed­no­du­še roz­mon­tu­je a posta­ví na novém mís­tě, kde je nedo­sta­tek kapa­cit. Nemu­sí se také obá­vat nea­trak­tiv­ní­ho archi­tek­to­nic­ké­ho vzhle­du, což doka­zu­jí jak pro­ve­de­né rea­li­za­ce modu­lár­ních sta­veb, tak výsled­ky archi­tek­to­nic­kých sou­tě­ží, kte­ré vizo­vic­ká fir­ma pořá­dá pro stu­den­ty vyso­kých sta­veb­ních škol a architektury.

 • LAQUILA_1
 • LAQUILA_3
 • LAQUILA_2
 • L_Aquila__2
 • Finish_02
 • LAQUILA_9
 • LAQUILA_5
 • Finish_07
 • Finish_08
 • Finish_03
 • Finish_06
 • Finish_15
 • Finish_14
 • Finish_13
 • Finish_12
 • Finish_16