KOMA MODULAR alt

Prv­ní modu­lár­ní mateř­ská škol­ka v ČR


30. 09. 2009 | Novinky

Čes­ká repub­li­ka se zařa­di­la mezi pro­gre­siv­ní země, kte­ré řeší nedo­sta­tek vol­ných kapa­cit v mateř­ských ško­lách, výstav­bou pře­nos­ných mateř­ských škol z pro­sto­ro­vých modu­lů. Měs­to Rych­nov u Jab­lon­ce tak vyře­ši­lo svůj pro­blém nedo­stat­ku kapacit.

Mateř­skou ško­lu dodal expert na modu­lár­ní výstav­bu fir­ma KOMA MODU­LAR CON­STRUCTI­ON. Škol­ka je dvou­tříd­ní se soci­ál­ním záze­mím a slou­ží jako pilot­ní pro­jekt pro ostat­ní obce, kte­ré se potý­ka­jí s podob­ným problémem.

Modu­lár­ní mateř­ské ško­ly ved­le svých vyni­ka­jí­cích tepel­ných vlast­nos­tí, spl­ňu­jí i všech­ny hygi­e­nic­ké a pro­ti­po­žár­ní poža­dav­ky, stej­ně jako kla­sic­ká výstav­ba. Navíc s výho­dou ceny, kte­rá je až o 30% lev­něj­ší opro­ti stan­dard­ní výstav­bě a s mož­nos­tí demon­tá­že a opě­tov­né mon­tá­že na novém místě.

Repor­táž TV Z1 při pří­le­ži­tos­ti ote­vře­ní prv­ní modu­lár­ní mateř­ské škol­ky v Rych­no­vě u Jab­lon­ce může­te shléd­nout na při­lo­že­ném videu. Repor­táž začí­ná na sto­pá­ži 18:03.

  • Rychnov_u_Jablonce_R
  • Kolka3
  • Kolka1
  • Kolka4
  • 30092009145
  • 30092009144
  • IMG_1843
  • 2-IMG_1842
  • IMG_1846
  • 30092009147