KOMA MODULAR alt

Ino­vač­ní fir­ma Zlín­ské­ho kraje


06. 10. 2009 | Novinky

KOMA MODU­LAR CON­STRUCTI­ON zís­ka­la Čest­né uzná­ní v nul­tém roč­ní­ku sou­tě­že pod­ni­ka­tel­ských sub­jek­tů s názvem Ino­vač­ní fir­ma Zlín­ské­ho kra­je“. Hejtman­ství Zlí­na slav­nost­ně vyhlá­si­lo výsled­ky pre­mi­é­ro­vé­ho roč­ní­ku posled­ní den měsí­ce září 2009.

V kon­ku­ren­ci 22 sou­tě­ží­cích spo­leč­nos­tí zví­tě­zi­la se svý­mi ino­vač­ní­mi akti­vi­ta­mi a s nimi pro­po­je­ný­mi eko­no­mic­ký­mi výsled­ky spo­leč­nost 5M, s.r.o. z Kuno­vic. Ta se zabý­vá výro­bou lepi­del, kom­po­zit­ních a sendvi­čo­vých mate­ri­á­lů pro širo­ké uplat­ně­ní zejmé­na v oblas­ti výro­by leta­del, kole­jo­vých a sil­nič­ních vozi­del, spor­tov­ních potřeb a sta­veb­nic­tví. Orga­ni­zá­to­ři sou­tě­že oce­ni­li v rám­ci slav­nost­ní­ho stře­deč­ní­ho veče­ra ve zlín­ské Baťo­vě vile ino­vač­ní akti­vi­ty regi­o­nál­ních spo­leč­nos­tí také dvě­ma čest­ný­mi uzná­ní­mi. Prv­ní zís­ka­la vizo­vic­ká fir­ma Koma Modu­lar Con­structi­on, s.r.o., zabý­va­jí­cí se výro­bou pro­sto­ro­vých modu­lů a obyt­ných kon­tej­ne­rů a kte­rá je lea­der a pro­pa­gá­tor modu­lár­ní výstav­by v Čes­ké repub­li­ce a na Slovensku.

Čest­né uzná­ní zís­ka­la také zlín­ská stro­jí­ren­ská spo­leč­nost Taj­mac - ZPS, a.s., pro­du­ku­jí­cí obrá­bě­cí a sou­struž­nic­ká cen­t­ra i auto­ma­ty. Smys­lem sou­tě­že bylo oce­nit a pre­zen­to­vat ty pod­ni­ka­tel­ské sub­jek­ty, kte­ré dosa­hu­jí v oblas­ti ino­va­cí dob­rých výsled­ků. Věřím, že tato sou­těž při­spě­je ke zvi­di­tel­ně­ní ino­vač­ních akti­vit všech sou­těž­ních firem a výsled­ky budou pro oce­ně­né, ale i všech­ny ostat­ní, moti­va­cí k dal­ší­mu roz­vo­ji. Záro­veň chce­me tou­to sou­tě­ží pre­zen­to­vat Zlín­ský kraj jako ino­vač­ní regi­on a vyzdvih­nout kon­krét­ní pří­kla­dy úspěš­ných firem mají­cích zájem o pre­zen­ta­ci svých akti­vit a zave­de­ných ino­vač­ních pro­ce­sů,“ uve­dl hejtman Zlín­ské­ho kra­je Sta­ni­slav Mišák.

video