KOMA MODULAR alt

Olou­mouc­ké dny architektury


14. 11. 2009 | Novinky

Byli jsme oslo­ve­ni orga­ni­zá­to­ry Olo­mouc­kých dnů archi­tek­tu­ry, zda bychom nepo­skyt­li prá­ce stu­den­tů, kte­ří se zúčast­ni­li 3. roč­ní­ku archi­tek­to­nic­ké sou­tě­že s téma­tem Modu­lár­ní mateř­ské školy“.

Žádosti jsme rádi vyho­vě­li a poskyt­li 20 pra­cí stu­den­tů ze sou­tě­že, kte­rou jsme orga­ni­zo­va­li. V rám­ci této výsta­vy jsme také uspo­řá­da­li před­náš­ku pro sta­ros­ty měst s téma­tem Modu­lár­ní mateř­ské ško­ly - způ­sob řeše­ní nedo­stat­ku kapa­cit ve školkách“.