KOMA MODULAR alt

Vyhlá­še­ní 4. roč­ní­ku archi­tek­to­nic­ké soutěže


18. 11. 2009 | Novinky

Fir­ma KOMA MODU­LAR CON­STRUCTI­ON s.r.o. vyhlá­si­la již 4. roč­ník archi­tek­to­nic­ké sou­tě­že pro stu­den­ty archi­tek­tu­ry a sta­veb­nic­tví v Čes­ké repub­li­ce a na Slo­ven­sku. V letoš­ním roč­ní­ku rea­gu­je fir­ma na potře­by níz­ko-nákla­do­vých malo­me­tráž­ních star­to­va­cích bytů. V sou­čas­né době je nedo­sta­tek malo­me­tráž­ních bytů na trhu a výstav­ba byto­vých domů z pro­sto­ro­vých modu­lů je řeše­ním pro uspo­ko­je­ní byto­vých potřeb mla­dých rodin nebo pro osa­mě­lé seni­o­ry. Domy z pro­sto­ro­vých modu­lů při­ná­ší uži­tek pro inves­to­ry hlav­ně tím, že výstav­ba je až 4x rych­lej­ší v porov­ná­ní se stan­dard­ní meto­dou, cena je cca o 30% výhod­něj­ší než podob­ný dům stan­dard­ně posta­ve­ný a nena­hra­di­tel­ná výho­da je, že domy z pro­sto­ro­vých modu­lů lze roze­brat a zno­vu posta­vit na novém mís­tě. Z toho­to důvo­du lze sta­vět i na par­ce­lách, kte­ré počí­ta­jí v budouc­nos­ti s jiným než byto­vým vyu­ži­tím nebo lze budo­vu pro­dat jiné­mu inves­to­ro­vi bez vaz­by na poze­mek nebo ji po ukon­če­ní potře­by roz­pro­dat dle jed­not­li­vých modu­lů. Modu­ly lze pod­le potře­by při­dá­vat nebo ode­bí­rat bez ome­ze­ní provozu.

foto

Před­chá­ze­jí­cí tři roč­ní­ky archi­tek­to­nic­ké sou­tě­že pro­ká­za­ly, že výstav­ba z pro­sto­ro­vých modu­lů oslo­vu­je mla­dé archi­tek­ty. Sou­čas­ná pře­kot­ná doba je cha­rak­te­ris­tic­ká rych­los­tí a změ­na­mi, kdy nelze brát nic za trva­lé. Této cha­rak­te­ris­ti­ce vyho­vu­je prá­vě výstav­ba z pro­sto­ro­vých modu­lů. Mla­dí archi­tek­ti rych­le pocho­pi­li, že ten­to sys­tém svou úče­lo­vou doko­na­los­tí lze při­blí­žit doko­na­los­ti este­tic­ké. V minu­lých roč­ní­cích vyhrá­va­ly hlav­ně návrhy, kte­ré svou homo­ge­ni­tou oba­lu dáva­ly vynik­nout své­mu obsa­hu. Sna­hy zakrý­vat růz­ný­mi dru­hy pláš­tě pro­sto­ro­vé modu­ly tak, aby vzhled budo­vy byl stej­ný jako budo­vy vysta­vě­né stan­dard­ní­mi meto­da­mi, nemě­ly u poro­ty úspěch.

Pro­sto­ro­vé modu­ly jsou vyrá­bě­ny podob­ně jako auto­mo­bi­ly na výrob­ní lin­ce. Nos­ný rám tvo­ří kost­ra z pozin­ko­va­né­ho ple­chu a postup­ně je pro­sto­ro­vý modul osa­zo­ván pod­la­hou, stro­pem, stě­na­mi, výpl­ně­mi otvo­rů, elek­tro­in­sta­la­ce­mi, sani­tár­ním vyba­ve­ním a koneč­nou úpra­vou povrchů. 90% čin­nos­ti je pro­ve­de­no ve výrob­ní hale, za stá­lé­ho kli­ma­tu, za per­ma­nent­ní­ho dozo­ru kva­li­ty. Zby­lých 10% výstav­by se pro­vá­dí na sta­ve­niš­ti, kde jsou for­mou let­mé mon­tá­že jed­not­li­vé pro­sto­ro­vé modu­ly sklá­dá­ny na při­pra­ve­né zákla­dy do koneč­né podo­by celé budovy.

V loň­ském roce pro­sto­ro­vá modu­la­ce osla­vi­la pade­sát let od své­ho vzni­ku, kdy v USA byl posta­ven prv­ní dům z pro­sto­ro­vých modu­lů pod­le sta­veb­ních norem. Modu­lár­ní výstav­ba zaru­ču­je spl­ně­ní všech hygi­e­nic­kých, tepel­ných, požár­ních a sta­tic­kých poža­dav­ků. Svý­mi tepel­ně izo­lač­ní­mi vlast­nost­mi dokon­ce modu­lár­ní výstav­ba stan­dard­ní výstav­bu pře­vy­šu­je. Stě­ny pro­sto­ro­vých modu­lů jsou tvo­ře­ny sendvi­čo­vý­mi kon­struk­ce­mi, kte­ré si našly uplat­ně­ní u sta­veb pasiv­ních domů. KOMA MODU­LAR CON­STRUCTI­ON má ve svém výrob­ním pro­gra­mu také níz­ko-ener­ge­tic­ký modul typo­vě ozna­če­ný M3. Vývo­jem toho­to níz­ko-ener­ge­tic­ké­ho modu­lu fir­ma sklou­bi­la výho­dy pře­no­si­tel­ných budov a níz­ko-ener­ge­tic­kých staveb.