KOMA MODULAR alt

2. roč­ník dne dodavatelů


26. 11. 2009 | Novinky

26. lis­to­pa­du jsme pořá­da­li již dru­hý roč­ník dne doda­va­te­lů. Záměr toho­to setká­ní je sezná­me­ní doda­va­te­lů s naším výrob­ním sys­té­mem a s poža­dav­ky, kte­ré kla­de­me na dodá­va­jí­cí organizace.

Sta­rá prav­da, že může­me být dob­ří jenom tak, jak jsou dob­ří naši doda­va­te­lé, se tak pro­je­vu­je v pra­xi. V tom­to roce byl odmě­něn nej­lep­ší doda­va­tel naší fir­my za rok 2009 fir­ma ELMO, spol. s r.o.

Cenu udě­lu­je maji­tel a ředi­tel fir­my KOMA MODU­LAR CON­STRUCTI­ON s.r.o. Ing. Sta­ni­slav Mar­ti­nec nej­lep­ší­mu doda­va­te­li, kte­rý v uply­nu­lém roce nej­ví­ce dodr­žo­val poža­dav­ky fir­my a aktiv­ně spo­lu­pra­co­val při řeše­ní poža­dav­ků zákaz­ní­ků a pra­cov­ní­ků fir­my KOMA.

  • 2009_26.11._Den_dodavatelu_1
  • 2009_26.11._Den_dodavatelu_2
  • 2009_26.11._Den_dodavatelu_3
  • 2009_26.11._Den_dodavatelu_4
  • 2009_26.11._Den_dodavatelu_5