KOMA MODULAR alt

Kan­ce­lá­ře pro výrob­ní firmu


29. 07. 2010 | Novinky

Naše fir­ma vyvi­nu­la sytém dodá­vek modu­lár­ních sta­veb ve slo­že­ném sta­vu, tzv. flat-pack modu­lar modu­le. Výho­da spo­čí­vá v tom, že i na vět­ší vzdá­le­nost se vypla­tí inves­to­ro­vi dová­žet naše modu­ly, kte­ré kon­ku­ru­jí jak cenou, tak kva­li­tou a rych­los­tí. Jed­not­li­vé modu­ly jsou dove­ze­né na stav­bu ve slo­že­ném sta­vu, kde se roz­lo­ží a smon­tu­jí. Koneč­ná stav­ba je nako­nec opláš­tě­na atrak­tiv­ní fasádou.

 • 26072010521
 • 26072010520
 • 26072010518
 • 26072010515
 • 26072010512
 • 26072010511
 • 26072010510
 • 26072010508
 • 26072010514
 • IMG_1876
 • M3_09_2009_003
 • M3_09_2009_004