KOMA MODULAR alt

Kři­žo­vat­ky archi­tek­tu­ry 2010


15. 08. 2010 | Novinky

Fir­ma KOMA MODU­LAR CON­STRUCTI­ON je hlav­ním part­ne­rem akce KŘI­ŽO­VAT­KY ARCHI­TEK­TU­RY zamě­ře­né na modu­lár­ní výstav­bu a architekturu.

Kři­žo­vat­ky archi­tek­tu­ry již nejsou jen jed­no­den­ní kon­fe­ren­cí, ale do své­ho 2. roč­ní­ku vstu­pu­jí obo­ha­ce­né o 4denní stu­dent­ský workshop, kte­rý pove­de reno­mo­va­ný mexic­ký archi­tekt Michel Roj­kind. Pomy­sl­nou teč­ku za worksho­pem udě­la­jí archi­tek­to­nic­ké výsta­vy, kte­ré mimo jiné před­sta­ví výsled­ky worksho­pu či tvor­bu Miche­la Rojkinda.

Kon­fe­ren­ce Kři­žo­vat­ky archi­tek­tu­ry jsou úvod­ní kon­fe­ren­cí odbor­né­ho dopro­vod­né­ho pro­gra­mu 21. mezi­ná­rod­ní­ho sta­veb­ní­ho veletr­hu FOR ARCH 2010 s podti­tu­lem nava­zu­jí­cím na loň­ský roč­ník ele­gant­ní, eko­lo­gic­ké, eko­no­mic­ké v kon­tex­tu urba­nis­mu. Hlav­ní­mi téma­ty budou modu­lár­ní archi­tek­tu­ra v kon­tex­tu urba­nis­mu a Pra­ha archi­tek­to­nic­ky pul­su­jí­cí či zakon­zer­vo­va­ná. Vyvr­cho­le­ním celé­ho pro­gra­mu pak bude před­náš­ka Miche­la Rojkinda.

Při­hlá­sit se může­te zde.