KOMA MODULAR alt

Modu­lár­ní škol­ka v Jihlavě


30. 08. 2010 | Novinky

Modu­lár­ní škol­ka s vlast­nost­mi stan­dard­ní výstav­by byla slav­nost­ně ote­vře­na v Jihlavě. 

Prv­ní­ho září 2010 zahá­ji­la pro­voz modu­lár­ní škol­ka v Jih­la­vě. Budo­va je dvou­pod­laž­ní se čtyř­mi tří­da­mi cel­kem pro 100 dětí. Kaž­dá tří­da je barev­ně odli­še­na včet­ně soci­ál­ní­ho zaří­ze­ní pro děti. U kaž­dé tří­dy je samo­stat­ná výdej­na jídel. Dopra­va jídel do prv­ní­ho pat­ra je řeše­na výta­hem. Opláš­tě­ní budo­vy je řeše­no z čás­ti kva­lit­ním dře­vě­ným obkla­dem a z čás­ti pro­bar­ve­nou omít­kou s dět­ský­mi moti­vy. Škol­ka má název Mašin­ka“, kte­rá vyja­dřu­je způ­sob výstav­by z jed­not­li­vých modu­lů, kte­ré při­po­mí­na­ly dětem vago­ny. V pon­dě­lí 30.8.2010 byla škol­ka slav­nost­ně ote­vře­na za pří­tom­nos­ti před­sta­vi­te­lů měs­ta Jih­la­va, budou­cích uži­va­te­lů, doda­va­te­lů a zástup­ců médií včet­ně Čes­ké tele­vi­ze. Repor­táž z ote­vře­ní si může­te shléd­nout zde. Vlast­ní mon­táž modu­lár­ní škol­ky trva­la 6 týdnů.


Videa
 • IMG_0434
 • IMG_0428
 • IMG_0416
 • IMG_0423
 • IMG_0422
 • IMG_0419
 • IMG_0421
 • IMG_0410
 • IMG_0409
 • IMG_0411
 • IMG_0404