KOMA MODULAR alt

Podě­ko­vá­ní za škol­ku v Modřicích


31. 08. 2010 | Novinky

Posled­ní­ho srp­na byla slav­nost­ně ote­vře­na škol­ka v Mod­ři­cích u Brna. O výsled­ku nechá­me mlu­vit jed­no­ho měřic­ké­ho občana

Záměr i rea­li­za­ce na jed­nič­ku s hvězdičkou

Kon­tej­ne­ro­vá pří­stav­ba mateř­ské školy

Zpra­vi­dla píšu do novin, že mě něco naštve ane­bo zaujme - a pro­to­že tohle téma je dle mého názo­ru veli­ce zají­ma­vé i v šir­ších sou­vis­los­tech, tak se musím o zís­ka­né poznatky a dojmy podě­lit se čtenáři …

Když jsem před pár měsí­ci ve Zpra­vo­da­ji četl o zámě­ru vede­ní měs­ta, vybu­do­vat Kon­tej­ne­ro­vou mateř­skou škol­ku“, tak jsem si před­sta­vil buň­ky pro zaří­ze­ní sta­ve­niš­tě a moc nad­še­ní to ve mně nevy­vo­la­lo. Jako býva­lý pro­jek­tant jsem chá­pal tech­nic­ké výho­dy modu­lár­ní sklá­dan­ky z pře­dem prů­mys­lo­vě vyro­be­ných kom­po­nent, s rych­lou výstav­bou a mož­nos­tí pří­pad­né budou­cí změ­ny úče­lu či umís­tě­ní - ale co este­tic­ká a pro­voz­ní hlediska … ?

Výsle­dek, kte­rý jsme vidě­li při slav­nost­ním ote­vře­ní a zahá­je­ní pro­vo­zu však potvr­dil, že když je moud­rý záměr, kva­lit­ní doda­va­te­lé a dob­rá spo­lu­prá­ce, tak se dají dělat pří­mo věci“. Prak­tic­ky za 2 a půl měsí­ce od červ­no­vé­ho roz­hod­nu­tí Rady měs­ta o doda­va­te­li, byl kon­cem prázd­nin nejen nový pavi­lon MŠ posta­ve­ný, ale i zko­lau­do­va­ný, kom­plet­ně vyba­ve­ný nábyt­kem a při­pra­ve­ný k nástu­pu dětí. Všich­ni zúčast­ně­ní z vede­ní měs­ta a mateř­ské ško­ly za inves­to­ra, morav­ské fir­my KOMA MODU­LAR CON­STRUCTI­ON z Vizo­vic a BOBÍK NÁBY­TEK z Hlu­ku jako doda­va­te­lé stav­by a vyba­ve­ní i zain­te­re­so­va­ní lidé ze schva­lo­va­cích orgá­nů, jako je sta­veb­ní úřad, hygi­e­na a dal­ší, s tím měli urči­tě hod­ně veli­ce inten­ziv­ní prá­ce, za kte­rou jim pat­ří dík a to nej­vyš­ší uznání.

Zmí­ně­né šir­ší sou­vis­los­ti vidím v tom, že je to per­fekt­ní ukáz­ka moder­ní­ho efek­tiv­ní­ho pří­stu­pu. Stej­ným způ­so­bem se totiž dá sta­vět prak­tic­ky všech­no - od kiosku pro poboč­ku ban­ky, přes restau­ra­ci, výstav­ní sál, ško­lu či síd­lo fir­my, až po rekre­ač­ní nebo obyt­ný rodin­ný domek. Stav­ba nepo­tře­bu­je žád­nou zákla­do­vou des­ku - doda­va­tel si sám vybu­du­je potřeb­né pat­ky pro usa­ze­ní jed­not­li­vých modu­lů a samo­zřej­mou sou­čás­tí stav­by je i sani­tár­ní vyba­ve­ní, tope­ní, osvět­le­ní, větrá­ní atd. Ori­en­tač­ně se cena tako­vé stav­by, už s cito­va­ným vyba­ve­ním, dá spo­čí­tat na při­bliž­ně 20 tisíc Kč/m2 zasta­vě­né plo­chy bez DPH - naše škol­ka stá­la asi 3 mili­o­ny při 150 m² - viz při­lo­že­ný výkres.

Vlas­ti­mil Čevela

 • Kolka_Modice_14
 • Kolka_Modice_2
 • Kolka_Modice_12
 • Kolka_Modice_9
 • Kolka_Modice_3
 • Kolka_Modice_8
 • Kolka_Modice_7
 • Kolka_Modice_6
 • Kolka_Modice_4
 • Kolka_Modice_5
 • Kolka_Modice_11
 • Kolka_Modice_10
 • Kolka_Modice_13