KOMA MODULAR alt

Cone­co 2011


20. 02. 2011 | Novinky

Nava­zu­je­me na loň­ské úspěš­né účin­ko­vá­ní na mezi­ná­rod­ním sta­veb­ním veletr­hu Cone­co v Bra­ti­sla­vě, kde jsme zís­ka­li za novin­ku - níz­ko­ener­ge­tic­ký modul M3 oce­ně­ní Zla­tou pla­ke­tu a za design oce­ně­ní Zla­tý Leo­nar­do. Bude­me vysta­vo­vat na vol­né plo­še č. 22 sesta­vu modu­lů z řady Com­fort­Li­ne v pro­ve­de­ní Light. Sesta­va ze tří modu­lů bude uzpů­so­be­na jako záze­mí pro spor­tov­ce se spo­le­čen­skou míst­nos­tí, dvou pro­skle­ných kan­ce­lá­ří, tech­nic­kou míst­nos­tí, WC por ženy, WC pro muže a spr­chou. Celá sesta­va bude v moder­ním desig­nu. Všich­ni pří­z­niv­ci modu­lár­ní výstav­by jsou srdeč­ně zvá­ní. Mezi­ná­rod­ní sta­veb­ní veletrh CONE­CO 2011 bude pro­bí­hat ve dnech 29. 3. 20112. 42011.

Sou­čás­tí veletr­hu bude i naše gene­rál­ní part­ner­ství Kon­fe­ren­ce o modu­lár­ní výstav­bě dne 30. 3. 2011 a pře­dá­ní cen nej­ú­spěš­něj­ším archi­tek­to­nic­kým návrhům sou­tě­že o modu­lár­ní pří­stav­bu sou­kro­mé vyso­ké ško­ly Sting v Brně.

  • Coneco_2011_28429
  • Coneco_2011_28129
  • Coneco_2011_28529
  • Coneco_2011_281529
  • Coneco_2011_281329
  • Coneco_2011_281129
  • Coneco_2011_281029
  • Coneco_2011_28929
  • Coneco_2011_28629