KOMA MODULAR alt

Roz­ho­vor s Ing. Martincem


04. 11. 2011 | Novinky

V jede­nác­tém čís­le News­Let­te­ru, kte­rý vydá­vá Unie pro roz­hod­čí a medi­ač­ní říze­ní ČR, byl usku­teč­něn roz­ho­vor s ředi­te­lem naší fir­my. Celý člá­nek si může­te pře­číst zde.