KOMA MODULAR alt

Sla­via ote­vře­la nové Fot­ba­lo­vé cen­t­rum mládeže


03. 11. 2011 | Novinky

PRAHA/EDEN - Sla­via ve čtvr­tek 3. lis­to­pa­du slav­nost­ně ote­vře­la novou budo­vu Fot­ba­lo­vé­ho cen­t­ra mlá­de­že, kte­ré vyro­bi­la, doda­la a smon­to­va­la fir­ma KOMA MODU­LAR CON­STRUCTI­ON. Nové záze­mí pro mlá­dež­nic­ké cel­ky seší­va­ných se nachá­zí v are­á­lu v Ede­nu, mezi atle­tic­kým sta­di­o­nem a tré­nin­ko­vý­mi hřiš­ti fot­ba­lis­tů, na mís­tě původ­ních objektů.

Ve dvou­pa­t­ro­vé budo­vě najdou záze­mí všech­ny mlá­dež­nic­ké týmy od nejmen­ších pří­pra­vek až po U17 (slá­vis­té U18U19 hra­jí na Stra­ho­vě). Dru­hé patro je vyhra­ze­no žen­ské­mu fot­ba­lu a šat­nám pro hos­tu­jí­cí týmy.

Ve starém objek­tu dochá­ze­lo kaž­dou sezo­nu k vel­ké k rota­ci týmů. V novém objek­tu budou mít opro­ti tomu všech­ny týmy od U10 a výše svo­ji šat­nu, kte­rá jim bude při­dě­le­na až do doros­tu. Pou­ze pří­prav­ky budou vyu­ží­vat šat­ny vyhra­ze­né během sou­těž­ních zápa­sů týmům hostí.

V pří­ze­mí objek­tu se nachá­zí záze­mí pro tech­nic­ké pra­cov­ní­ky (tráv­ní­ká­ři, údrž­ba hřišť a podob­ně). Bude zde síd­lit i sekre­ta­ri­át a tre­né­ři mládeže.

Dvě pří­stu­po­vá scho­diš­tě zdo­bí vel­ko­ploš­né foto­gra­fie Mar­ti­na Vani­aka a Vla­di­mí­ra Šmi­ce­ra. Ty tvo­ří záro­veň bez­peč­nost­ní prvek schodiště.

Na pří­pra­vě cen­t­ra se podí­lel tým tech­nic­ké­ho oddě­le­ní Sla­vie (Orga­ni­zač­ně-pro­voz­ní ředi­tel Jiří Tre­peš, jeho zástup­ce Jiří Nerad), Josef Mixa (gene­rál­ní ředi­tel spo­leč­nos­ti Pho­enix-Zeppe­lin, kte­rá je inves­to­rem a doda­va­te­lem stav­by), Jan Ble­cha (ředi­tel půj­čo­ven Pho­enix-Zeppe­lin), Petr Pína - ředi­tel občan­ské­ho sdru­že­ní SK Sla­via Pra­ha (maji­tel pozem­ku), a zástup­ci fir­my Koma Modu­lar Con­structi­on Vizo­vi­ce (výrob­ce celé­ho modulu).

Původ­ní buň­ko­viš­tě mělo být pou­ze pro­vi­zor­ním řeše­ním, nako­nec tu ale vydr­že­lo sedm let,“ vysvět­lil orga­ni­zač­ně-pro­voz­ní ředi­tel Sla­vie Jiří Tre­peš. Pro­ná­jem buněk byl pro Sla­vii finanč­ně veli­ce nevý­hod­ný. Cílem akce byla likvi­da­ce celé­ho pro­vi­zo­ria. Model buněk se pro šat­ny osvěd­čil. Pro­voz objek­tu je eko­no­mic­ký a navíc je snad­né pro­vést i pří­pad­né úpra­vy,“ pokra­čo­val Jiří Tre­peš. Celou zprá­vu si může­te pře­číst zde.

  • A_882969
  • A_882985
  • A_882993
  • A_882997
  • A_883001
  • A_883005
  • A_883009
  • A_883009_0
  • SK_Slavia_Praha