KOMA MODULAR alt

Veletrh SIT­DEF Peru 2011


15. 05. 2011 | Novinky

Začát­kem květ­na 2001 se náš ředi­tel vydal obje­vo­vat nové trhy do Již­ní Ame­ri­ky. Akce byla dlou­ho­do­bě a peč­li­vě při­pra­vo­vá­na, nic neby­lo pone­chá­no náho­dě. Na veletrh byly pozvá­ny důle­ži­té oso­by a to neje­nom z Peru. V exo­tic­ké indi­án­ské zemi jsme na veletr­hu byli jedi­ní Češi. Důmy­sl­ně pro­myš­le­ná sklad­ba výrob­ků návštěv­ní­ky zau­ja­la. Ved­le našich výrob­ků, skla­da­tel­ných kon­tej­ne­rů C3F a kon­tej­ne­rů sesta­vi­tel­ných bez pomo­ci jeřá­by E3E, jsme nabí­ze­li sta­ny od čes­ké­ho výrob­ce, spe­ci­ál­ní sani­tár­ní sys­témy od němec­ké­ho výrob­ce a zají­ma­vé papí­ro­vé toa­le­ty od ang­lic­ké­ho výrob­ce. Ten­to veletrh byl také pojat jako prů­zkum zájmu o výrob­ky, kte­ré budou tvo­řit páteř nabí­dek naší zahra­nič­ní vídeň­ské sester­ské orga­ni­za­ce KOMA SPA­CE. Vzhle­dem k pro­je­ve­né­mu zájmu a udr­že­ní zís­ka­ných kon­tak­tů byla pode­psá­na doho­da o zastu­po­vá­ní na trzích Již­ní Ame­ri­ky. Naše účast byla oce­ně­na diplo­mem, kte­rý pře­dal minis­ter­ský před­se­da vlá­dy Peru.

  • S25C-211060812500
  • SITDEF_2
  • SITDEF_4
  • SITDEF_3
  • SITDEF_8
  • SITDEF_6
  • SITDEF_5
  • S25C-211060812510