KOMA MODULAR alt

Vzác­ná návště­va z Venezuely


24. 01. 2011 | Novinky

Počát­kem led­na jsme při­ví­ta­li v naší fir­mě vzác­nou návště­vu z Vene­zu­e­ly. Navští­vil nás pan amba­sa­dor Víc­tor Juli­án Her­nán­dez León, vel­vy­sla­nec Bolí­va­rov­ské repub­li­ky Vene­zu­e­la a jeho dru­hý tajem­ník pan Miguel Alejan­dro Gon­zá­lez Zie­gler. Pana vel­vy­slan­ce jsme sezná­mi­li s naší výro­bou modu­lár­ních prv­ků a pro­jed­na­li jsme mož­nos­ti spo­lu­prá­ce. Dohod­li jsme mož­nos­ti uplat­ně­ní naší výrob­ko­vé řady Eco­no­mic­Li­ne, kon­tej­ne­ru E3E na vene­zu­el­ském trhu pro stav­by uby­to­va­cích zařízení.

  • Embajador
  • Ziegler
  • P1010119
  • P1010120
  • P1010121
  • P1010122