KOMA MODULAR alt

Jsme doda­va­te­lé pro nej­vět­ší fran­couzkou ener­ge­tic­kou spo­leč­nost AREVA


04. 09. 2012 | Novinky

Naše fir­ma vyhrá­la výbě­ro­vé říze­ní na dodáv­ku tří­pod­laž­ní admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy pro fran­couz­skou ener­ge­tic­kou spo­leč­nost ARE­VA. Fir­ma ARE­VA je jed­nou ze třech firem, kte­ré se uchá­ze­jí o roz­ší­ře­ní jader­né elek­trár­ny v Teme­lí­ně. Are­va je fran­couz­ská stát­ní kor­po­ra­ce, zamě­řu­jí­cí svou čin­nost na jader­nou ener­ge­ti­ku. Fran­couz­ská fir­ma dala před­nost naší spo­leč­nos­ti hlav­ně díky refe­ren­cím dodá­vek pro ostat­ní ener­ge­tic­ké spo­leč­nos­ti jako je EXON MOBI­LE nebo čes­ký ČEZ. Hlav­ně ale roz­hod­la naše schop­nost vyho­vět nároč­ným poža­dav­kům zákaz­ní­ků z ener­ge­tic­ké bran­že a demon­stra­ce našich sofis­ti­ko­va­ných výrob­ních pro­stor s důra­zem na říze­ní štíh­lé výro­by. Ve finá­le si fir­ma ARE­VA vybí­ra­la ze čtyř firem a to mezi fran­couz­skou pro­ná­jmo­vou fir­mou Alge­co, fran­couz­ským spe­ci­a­lis­tou na modu­lár­ní výstav­bu - fir­mou Yves Coug­naud, ang­lic­kou fir­mou Por­taka­bin a naší firmou.

Vlast­ní budo­va je tvo­ře­na dese­ti­me­t­ro­vý­mi modu­ly, kte­ré umož­ňu­jí výstav­bu spo­le­čen­ských pro­stor v celém roz­po­nu dese­ti met­rů bez výztuh. Jed­not­li­vé modu­ly a tím i celá budo­va jsou kon­stru­o­vá­ny pro extrém­ní pově­tr­nost­ní pod­mín­ky v agre­siv­ním pří­moř­ském pro­stře­dí. Samo­zřej­mos­tí je i vyš­ší požár­ní odol­nost. Kaž­dý modul má spá­do­va­nou stře­chu, čímž šet­ří­me inves­to­ro­vi nákla­dy na poří­ze­ní sekun­dár­ní spá­do­va­né stře­chy. Opláš­tě­ní celé budo­vy bude pro­ve­de­no pomo­cí hli­ní­ko­vých kom­po­zit­ních panelů.

Umís­tě­ní admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy bude v přís­ně stře­že­ném uni­kát­ním objek­tu na recyk­la­ci jader­né­ho odpa­du. Z těch­to důvo­dů musí­me spl­ňo­vat přís­ná bez­peč­nos­tí kri­te­ria. Na závěr je tře­ba říci, že celou budo­vu včet­ně vyba­ve­ní dodá­vá­me jako gene­rál­ní doda­va­tel napří­mo bez dal­ší­ho fran­couz­ské­ho zpro­střed­ko­va­te­le. Budo­va bude dokon­če­na a pře­dá­na do uží­vá­ní fir­mě ARE­VA v říjnu.

 • Areva_18
 • Areva_17
 • Areva_16
 • Areva_15
 • Areva_14
 • Areva_11
 • Areva_10
 • Areva_8
 • Areva_3
 • Areva_2
 • Fasada