KOMA MODULAR alt

Modu­lár­ní záze­mí zaměst­nan­ců KOMA


15. 08. 2012 | Novinky

Archi­tek­to­nic­ká kan­ce­lář CHYBIK+KRISTOF je auto­rem nové­ho modu­lár­ní­ho záze­mí pro zaměst­nan­ce naší fir­my. Mla­dí archi­tek­ti se v dobách svých stu­dií něko­li­krát zúčast­ni­li archi­tek­to­nic­kých sou­tě­ží s téma­tem modu­lár­ní výsav­by, kte­ré pra­vi­del­ně od roku 2006 pořá­dá­me. V modu­lár­ní výstav­bě vidí mla­dí archi­tek­ti budouc­nost výstav­by, což chtě­jí doká­zat i ryzí modu­lár­ní stav­bou v našem areálu.

Před­mě­tem prá­ce je zpra­co­vá­ní návr­hu objek­tu s kom­bi­no­va­nou funk­cí šaten a stra­vo­va­cí­ho záze­mí pro zaměst­nan­ce v aré­a­lu fir­my Koma. Navr­že­ná budo­va má nahra­dit exis­tu­jí­cí již nevy­ho­vu­jí­cí objekt.

Kon­cep­ce

Hlav­ním cílem návr­hu je kro­mě zajiš­tě­ní důstoj­ných pod­mí­nek zaměst­nan­ců vytvo­ře­ní objek­tu, kte­rý by dob­ře repre­zen­to­val fir­mu a vyja­d­řo­val spe­ci­fic­ké vlast­nos­ti modu­lo­vé­ho sys­té­mu KOMA. Kon­cep­ce domu vychá­zí z myš­len­ky dvou jas­ně defi­no­va­ných obje­mů. V pří­ze­mí je navr­žen hlav­ní vstup do are­á­lu a záze­mí zaměst­nan­ců v podo­bě nových šaten, v pat­ře vel­ko­ry­se poja­tá hmo­ta jídelny.Šatny

Sou­sta­va jas­ně defi­no­va­ných hmot čle­ní par­ter na vnitř­ní a ven­kov­ní užit­né a poby­to­vé plo­chy. For­mál­ní roze­hra­nost pří­ze­mí v kon­tras­tu s lapi­dár­ním obje­mem jídel­ny v pat­ře uka­zu­je kon­strukč­ní i este­tic­ký poten­ci­ál modu­lár­ní­ho sys­té­mu. Šat­ny jsou navr­že­ny vel­ko­ry­se s přímým kon­tak­tem soci­ál­ní­ho záze­mí a ven­kov­ní­mi poby­to­vý­mi terasami.Jídelna

Jídel­na je záměr­ně umís­tě­na v pat­ře. Jde o sym­bo­lic­ké oproš­tě­ní od pra­cov­ní­ho pro­ce­su čímž zajiš­ťu­je potřeb­ný klid - rela­xa­ci v době sva­čin a obě­dů. Ten­to prin­cip pod­po­ru­je i pro­voz­ní logi­ku novostav­by. Svou hori­zon­tál­ní hmo­tou a ori­en­ta­cí nejen vůči svě­to­vým stra­nám, ale pře­de­vším smě­rem k celé­mu výrob­ní­mu are­á­lu, pod­po­ru­je potřeb­nou iden­ti­fi­ka­ci všech pro­fe­sí s mís­tem své prá­ce. Dis­po­zič­ní kon­cep­ce je zalo­že­na na myš­len­ce spo­leč­né­ho stra­vo­vá­ní všech pro­fe­sí bez ohle­du na hie­rar­chii fir­my. V návaz­nos­ti na hlav­ní hmo­tu jídel­ny navr­hu­je­me ven­kov­ní poby­to­vé tera­sy pro stra­vo­vá­ní v let­ních měsících.Čitelnost kontejnerů

Zvo­le­ným hmo­to­vým řeše­ním vzni­ká showro­om pro pre­zen­ta­ci nejen kon­strukč­ních a mate­ri­á­lo­vých mož­nos­tí modu­lár­ní­ho sys­té­mu, ale také firem­ní kul­tu­ry a vzta­hu ku všem profesím.Konstrukce

Budo­va je sesta­ve­na z modu­lů typu M3, ty jsou pou­ži­ty ve dvou veli­kos­tech. 16 modu­lů o základ­ních roz­mě­rech kon­struk­ce 330030009000mm a 3 modu­ly o základ­ních roz­mě­rech 330030007500mm. Plášť je navr­žen v 1.NP ve dvou vari­an­tách 1.NP a) plášt z poly­kar­bo­ná­to­vých desek b) plášť tvo­ře­ný PUR izo­la­cí a opláš­tě­ním z taho­ko­vu. 2.NP celé pod­la­ží je po obvo­du pro­skle­né. Záze­mí kuchy­ně a záso­bo­va­cí část 2.NP je opat­ře­na pís­ko­va­ným sklem. Stí­ně­ní je zajiš­tě­no ven­kov­ní­mi tex­til­ní­mi roletami.název Záze­mí zaměst­na­ců a vstup­ní pro­sto­ry spo­leč­nos­ti KOMA MODULAR

  • Get_img_file
  • Chybik01
  • 6094_7658_chybik08
  • 6094_7658_chybik10
  • 6094_7658_chybik09