KOMA MODULAR alt

KOMA sta­ví star­to­va­cí byto­vé domy ve Francii


04. 12. 2014 | Novinky

Je zřej­mé, že se na vyso­ce kon­ku­renč­ním evrop­ském trhu KOMA udr­žu­je zejmé­na díky neu­stá­lým ino­va­cím. Pro­to může­me sdě­lit, že po úspěš­né spo­lu­prá­ci na pro­jek­tu admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy pro ener­ge­tic­kou spo­leč­nost ARE­VA jsme se dosta­li k dal­ším zakáz­kám ve Francii.

Ten­to­krát se jed­ná o zakáz­ku pro vel­kou deve­lo­per­skou spo­leč­nost, pro kte­rou dodá­vá­me byto­vé stav­by z modu­lů. Pro­jekt byl vypra­co­ván fran­couz­ský­mi archi­tek­ty. Na před­měs­tí fran­couz­ské met­ro­po­le tak vyros­te pro­to­ty­po­vý dům, kte­rý bude dokon­čen v břez­nu 2015. Domy by měly slou­žit pro stu­den­ty jako kom­fort­ní kole­je nebo jako dočas­né apartmá­no­vé byd­le­ní. Pro kole­je jsou pou­ži­ty modu­ly půdo­rys­ných roz­mě­rů 6,53,5 met­ru a pro pro­to­ty­po­vý bylo pou­ži­to 15 modu­lů. Dům při­ro­ze­ně spl­ňu­je všech­ny fran­couz­ské nor­my pro trva­lé stavby.

 • Gcp_1493
 • Gcp_1629
 • Gcp_1632_0
 • Gcp_1693
 • Ebm-0j3mepktb-4_unctgufz66cmfugzor0fx9e8qee2cttdkctcv_3nuekkqd51tqa-azbt13-_ufol3fky2vog
 • Gcp_1715
 • Gcp_1716
 • Gcp_1739
 • Gcp_1807
 • Gcp_1809
 • H3hmmk04c-a_vpqh4vtq2syxz5gbaoan7e3oj0q_coi
 • Gcp_1574
 • Gcp_1584