KOMA MODULAR alt

KOMA účast­ní­kem na Pecha­Ku­cha Night v Plzni


01. 12. 2014 | Novinky

Pro­jekt Pecha­Ku­cha [peča­ku­ča] vymys­le­li a uved­li v život v roce 2003 v Tokiu archi­tek­ti Ast­rid Klein a Mark Dytham, zakla­da­te­lé archi­tek­to­nic­ké­ho stu­dia Klein Dytham Archi­tectu­re. Jejich zámě­rem bylo vytvo­řit pro­stor pro setká­vá­ní archi­tek­tů, desig­né­rů, gra­fi­ků a dal­ších uměl­ců na jed­nom mís­tě v jed­nom čase. Pre­zen­ta­ce na Pecha­Ku­cha – japon­ský výraz pro zvuk kon­ver­za­ce, je sesta­ven tak, že kaž­dý mluv­čí si při­pra­ví pro svůj výstup 20 obráz­ků a kaž­dý z nich může komen­to­vat na plo­še 20 vte­řin; 6 minut a 40 vte­řin ho tak dělí od nástu­pu jeho následovníka.

V Čes­ké repub­li­ce se prv­ní akce toho­to dru­hu kona­la v Pra­ze v roce 2007. Nyní se vele­ú­spěš­ný pro­jekt dostal i do Plz­ně, kde byl tak veli­ký zájem, že divá­ci zapl­ni­li celé Vel­ké diva­dlo J. K. Tyla. Mezi řeč­ní­ky byl na kon­ci lis­to­pa­du i ředi­tel KOMA Sta­ni­slav Mar­ti­nec. To, že byla KOMA vyzvá­na k účas­ti na tom­to dru­hu akce, vní­má­me jako to nej­lep­ší oce­ně­ní naší prá­ce. Orga­ni­zá­to­rům za to vel­mi děkujeme!

 • Pecha Kucha_Night_Plzen_282029
 • Pecha Kucha_Night_Plzen_281729
 • Pecha Kucha_Night_Plzen_28329
 • Pecha Kucha_Night_Plzen_281829
 • Pecha Kucha_Night_Plzen_281529
 • Pecha Kucha_Night_Plzen_281329
 • Pecha Kucha_Night_Plzen_28929
 • Pecha Kucha_Night_Plzen_28429
 • Pecha Kucha_Night_Plzen_28229
 • Pecha Kucha_Night_Plzen_281929
 • Pecha Kucha_Night_Plzen_282129