KOMA MODULAR alt

Model pavi­lo­nu Expo 2015, Expo-Bulle­tin a spe­ci­ál­ní web věno­va­ný čes­ké­mu pavilonu


28. 11. 2014 | Novinky

K tomu, abychom uká­za­li laic­ké i odbor­né veřej­nos­ti koneč­nou schvá­le­nou ver­zi čes­ké­ho pavi­lo­nu EXPO 2015, kte­rý budu­je­me v Milá­ně, jsme vytvo­ři­li přes­ný model. Model bude dopro­vá­zet všech­ny pre­zen­tač­ní akce týka­jí­cí se před­sta­ve­ní při­pra­ve­nos­ti zemí účast­ní­cí se této pres­tiž­ní akce. Model má již za sebou prv­ní premiéru.V rám­ci pre­zen­ta­ce účast­ní­ků svě­to­vé mezi­ná­rod­ní výsta­vy prů­mys­lu a kul­tu­ry EXPO 2015 v Milá­ně byla vidět i spo­leč­nost KOMA, kte­rá je gene­rál­ním doda­va­te­lem čes­ké­ho pavi­lo­nu. V pro­sto­rech evrop­ské­ho par­la­men­tu v Bru­se­lu byl vysta­ven model čes­ké­ho pavi­lo­nu. Osob­ně ho účast­ní­kům před­sta­vil gene­rál­ní komi­sař J. F. Potuž­ník. Dal­ším jed­ná­ním byli pří­tomni také ředi­tel výstav­by Ladi­slav Slá­meč­ka a zástup­ci ital­ských pro­jek­tan­tů Pro­ge­ca. Sou­čás­tí šir­ší pre­zen­ta­ce byl KOMA modul, kte­rý byl vysta­věn v Bru­se­lu Praž­ském domě. Jsme vel­mi potě­še­ni, že o spo­leč­nos­ti KOMA je sly­šet a je jí vidět i v cen­t­ru evrop­ské­ho dění.

K vět­ší infor­mo­va­nos­ti prů­bě­hu výstav­by pavi­lo­nu, jsme vytvo­ři­li micro­si­te www.pavilon-expo2015.cz. Zde najde­te jak infor­ma­ce z prů­bě­hu výstav­by, tak zají­ma­vos­ti váza­jí­cí se k výsta­vě EXPO.Naleznete zde i his­to­rii a zají­ma­vos­ti ze všech pavi­lo­nů pro Expo, kte­rých se naše země zúčastnila.

Dal­ší akti­vi­tou v pre­zen­ta­ci zají­ma­vos­tí pavi­lo­nu EXPO je vydá­ní prv­ní­ho čís­la spe­ci­ál­ní­ho Expo-Bulle­ti­nu. Máme v plá­nu ješ­tě do ote­vře­ní pavi­lo­nu vydat dal­ší tři čís­la. Výstav­bou pavi­lo­nu vydá­vá­ní spe­ci­ál­ní­ho Expo-Bulle­ti­nu naše akti­vi­ta nebu­de kon­čit. Bude­me Vás infor­mo­vat o vět­ši­ně kul­tur­ních a dopro­vod­ných akcí, stej­ně tak bude­me mapo­vat roze­brá­ní pavi­lo­nu a život pavi­lo­nu po výstavě.

  • 1
  • 5
  • Uvodni-foto-web
  • Www.pavilon-expo.cz
  • Koma-expo-plakat-tisk-stranka-1
  • Koma-expo-plakat-tisk-stranka-2