KOMA MODULAR alt

Škol­ské KOMA stav­by nalez­ne­te po celé Belgii.


07. 11. 2014 | Novinky

O zahra­nič­ních akti­vi­tách KOMA pra­vi­del­ně infor­mu­je­me jak for­mou elek­tro­nic­ké­ho bulle­ti­nu, tak for­mou novi­nek a refe­ren­cí na našem webu. Ostat­ně je fak­tem, že KOMA má více zahra­nič­ních refe­ren­cí, než těch čes­kých. Je to dáno tím, že ve svě­tě je modu­lár­ní výstav­ba pořád ješ­tě dále než u nás v ČR, byť i díky naší neu­stá­lé popu­la­ri­za­ci se postup­ně pově­do­mí o modu­lár­ní výstav­bě zvy­šu­je. Cel­ko­vě nás může vel­mi těšit to, že se KOMA modu­lár­ní stav­by z Vizo­vic pro­sa­zu­jí zejmé­na v celo­svě­to­vé kon­ku­ren­ci. Nyní může­me s rados­tí říci, že se význam­ně pro­sa­zu­je­me díky spo­lu­prá­ci s naším zahra­nič­ním part­ne­rem fir­mou Jan Snel také v Bel­gii, kte­rá je jed­nou z nej­sta­bil­něj­ších zemí Evro­py a v posled­ních letech je zde patr­ný popu­lač­ní boom. V posled­ním roce jsme zde úspěš­ně dokon­či­li hned tři škol­ské stav­by – dvě v Antver­pách a jed­nu v Sint-Niklaas.

  • Materska-skola-v-antwerpach
  • Sint_niklaas2
  • Skola-v-antwerpach
  • Deklinge-debruno-01
  • Deklinge-debruno-05
  • Sint_Niklas_school_28429