KOMA MODULAR alt

Pro­dej­na a vrát­ni­ce v Nivnici


07. 11. 2014 | Novinky

Jed­nou z nej­no­věj­ších KOMA rea­li­za­cí je vrát­ni­ce a pod­ni­ko­vá pro­dej­na fir­my LINEA NIV­NI­CE. Výrob­ce ovoc­ných šťáv a nápo­jů znač­ky HELLO si KOMA sys­tém vybral zejmé­na kvů­li skvě­lé pověs­ti a roz­sáh­lé­mu port­fo­liu refe­ren­cí. Na mís­tě sta­ré budo­vy sto­jí nová modu­lár­ní stav­ba ze sed­mi modu­lů řady Com­fort­Li­ne o roz­lo­ze téměř 227 m² se světlou výš­kou 3m a beto­no­vý­mi pod­la­ha­mi, ve kte­rých je zabu­do­vá­no pod­la­ho­vé tope­ní, se zatí­že­ním až 1000 kg/m2 . Kro­mě pro­dej­ních pro­stor a vrát­ni­ce se v budo­vě nachá­zí i šat­ny pro zaměst­nan­ce s kuchyň­kou a zázemím.

  • Linea_Nivnice_28729
  • Linea_Nivnice_281029
  • Linea_Nivnice_28929
  • Linea_Nivnice_28829
  • Linea_Nivnice_28629
  • Linea_Nivnice_28129
  • Linea_Nivnice_28229
  • Linea_Nivnice_28329