KOMA MODULAR alt

Mateř­ská ško­la v Martinicích


02. 11. 2014 | Novinky

Je zřej­mé, že se již KOMA sta­la v ČR líd­rem v rea­li­za­cích modu­lár­ních škol­ských sta­veb. Kro­mě škol­ky v Podo­lí KOMA v posled­ních týd­nech rea­li­zo­va­la dal­ší mateř­skou ško­lu, ten­to­krát v neda­lekých Mar­ti­ni­cích kou­sek od Hole­šo­va. Škol­ka je sta­vě­na zejmé­na s ohle­dem na oka­mži­tou potře­bu, pro­to se jed­ná o jed­no­du­chou stav­bu, kte­rá při­zná­vá svo­ji kon­tej­ne­ro­vost. Její roz­lo­ha je 108 m², je urče­na pro dal­ších 20 dětí a je posta­ve­ná z osmi modu­lů Stan­dar­d­Li­ne. Vytá­pě­ní je řeše­no pod­la­ho­vým elek­tric­kým tope­ním. Fasáda je z tra­pé­zo­vé­ho ple­chu ve žlu­té barvě.

  • Ms-martinice-1
  • Ms-martinice
  • Ms-martinice-7
  • Ms-martinice-6
  • Ms-martinice-5
  • Ms-martinice-4
  • Ms-martinice-3
  • Ms-martinice-2