KOMA MODULAR alt

KOMA a Srdcerváči


31. 10. 2014 | Novinky

Naše spo­leč­nost je hrdým part­ne­rem pro­jek­tu Srd­cervá­či, kte­rý se celým srd­cem rve za dosta­tek féro­vé prá­ce pro zdra­vot­ně postižené.

Úspěš­ná kam­paň Nadač­ní­ho fon­du pro pod­po­ru zaměst­ná­vá­ní osob se zdra­vot­ním posti­že­ním - NFOZP s názvem Srd­cervá­či pokra­ču­je. V minu­lém roce se Srd­cervá­čům poda­ři­lo zís­kat téměř 500 000 korun a najít prá­ci pro více než 600 lidí. Výtě­žek je věno­ván na pod­po­ru nových pra­cov­ních pří­le­ži­tos­tí pro lidi, kte­ří nemě­li tolik štěs­tí a kvů­li svým han­di­ca­pům těž­ko hle­da­jí zaměstnání.

Více se dozví­te na: www.srdcervaci.cz.