KOMA MODULAR alt

Modu­lár­ní pří­stav­ba na stře­še hotelu


29. 10. 2014 | Novinky

Když KOMA Slo­va­kia zača­la jed­nat o zakáz­ce, jed­na­lo se nej­pr­ve o rela­xač­ní cen­t­rum fot­ba­lis­tům do 17 let, kte­ří hrá­li v Žili­ně mis­trov­ství Evro­py UEFA. Nyní jsou v kon­tej­ne­rech, kte­ré jsou kvů­li efek­tiv­ní­mu vyu­ži­tí zástav­by umís­tě­ny na stře­še, pro­sto­ry kon­gre­so­vé­ho sálu. Modu­lár­ní pří­stav­ba je o roz­lo­ze 229 m², je napo­je­na na původ­ní budo­vu a je sesta­ve­na z 11 modu­lů výrob­ko­vé řady Stan­dar­d­Li­ne. V pří­stav­bě je kro­mě kon­fe­renč­ní­ho sálu soci­ál­ní záze­mí a před­síň. Stě­ny jsou oblo­že­ny sádro­kar­to­no­vý­mi des­ka­mi v kom­bi­na­ci se dře­vem. Vytá­pě­ní je řeše­no tep­lo­vod­ním tope­ním napo­je­ným na tope­ní budo­vy hotelu.

  • Holida inn 11
  • Holida inn 12
  • Holida inn 8
  • Holida inn 4
  • Holida inn 5
  • Holida inn 13
  • Holida inn 10
  • Holida inn 6