KOMA MODULAR alt

Modu­lár­ní Hra­nič­ní pře­chod Vel­ké Slemence


21. 10. 2014 | Novinky

Drob­ná modu­lár­ní výstav­ba je vel­mi vhod­ná napří­klad na hra­nič­ních pře­cho­dech v podo­bě cel­nic. Jed­na tako­vá cel­ni­ce z pro­duk­ce KOMA Slo­va­kia sto­jí také na hra­ni­cích Slo­ven­ska a Ukra­ji­ny. Záze­mí pro cel­ní­ky je o roz­lo­ze 90 m² a je sesta­ve­no ze čtyř modu­lů výrob­ko­vé řady Com­fort­Li­ne. Inves­tor si zvo­lil ten­to typ výstav­by z jedi­né­ho důvo­du – výho­dy modu­lár­ní výstav­by – rych­los­ti, je však zřej­mé, že dal­ší výho­dou je, že se nejed­ná o trva­lou stav­bu, lez ji libo­vol­ně roz­ší­řit, pří­pad­ně i pře­mís­tit. Opláš­tě­ní budo­vy je řeše­no vodo­rov­nou vlnou, sou­čás­tí stav­by je aty­pic­ká ati­ka. Vytá­pě­ní je řeše­no elek­tric­ký­mi přímotopy.

  • Hranicni-prechod-velke-slemence-4
  • Hranicni-prechod-velke-slemence-10
  • Hranicni-prechod-velke-slemence-9
  • Hranicni-prechod-velke-slemence-8
  • Hranicni-prechod-velke-slemence-7
  • Hranicni-prechod-velke-slemence-6
  • Hranicni-prechod-velke-slemence-5
  • Hranicni-prechod-velke-slemence-3
  • Hranicni-prechod-velke-slemence-2