KOMA MODULAR alt

Kon­ku­ren­ce se sna­ží odha­lit know-how KOMA i pomo­cí špionáže


17. 10. 2014 | Video

V těch­to dnech jsme odha­li­li špi­o­náž ve Vizo­vi­cích v našem výrob­ním závo­dě. Jako důkaz před­klá­dá­me níže uve­de­né video, kte­ré se tvá­ří jako reklam­ní video z pro­duk­ce KOMA. Kon­ku­ren­ce se tak sna­ží odha­lit naše uni­kát­ní know-how a veřej­ně ho prezentovat.

Tuto akti­vi­tu musí­me jed­no­znač­ně odsou­dit, byť moti­va­ci kon­ku­ren­ce rozu­mí­me. Je totiž stá­le více zřej­mé, že KOMA zabí­rá pří­liš mís­ta v oblas­ti modu­lár­ní výstav­by a archi­tek­tu­ry, kde se sta­la nezpo­chyb­ni­tel­ným lea­d­rem. Dlou­hé roky se kon­ku­ren­ce sna­ži­la ino­va­tiv­ní postu­py KOMA baga­te­li­zo­vat. Jen­že zákaz­ní­ci zača­li poža­do­vat jen to nej­lep­ší a pro­to se zača­li hoj­ně pře­ori­en­to­vá­vat na KOMA.Konkurence tím­to pro­pra­co­va­ným špi­o­náž­ním videem chce postu­py KOMA zve­řej­nit, aby se i ostat­ní moh­li dostat na stej­nou úroveň.

Ofi­ci­ál­ní sta­no­vis­ko KOMA je však tako­vé, že ino­va­ce vychá­zí z lidí, ze zaměst­nan­ců KOMA. To ostat­ně uka­zu­je i video. Vede­ní vizo­vic­ké spo­leč­nos­ti je pro­to v napros­tém kli­du, neboť ví, že žád­ná špi­o­náž nena­hra­dí tako­vé zaměst­nan­ce a ino­va­ce, kte­rá má KOMA.Videa
 • Spy_video_0
 • Spy_video_1
 • Spy_video_4
 • Spy_video_5
 • Spy_video_6
 • Spy_video_7
 • Spy_video_8
 • Spy_video_9
 • Spy_video_10
 • Spy_video_11
 • Spy_video_12
 • Spy_video_13
 • Spy_video_14
 • Spy_video_15
 • Spy_video_16
 • Spy_video_17