KOMA MODULAR alt

Před­náš­ka o modu­lár­ní archi­tek­tu­ře v Olomouci


17. 04. 2014 | Novinky

KOMA v Čes­ké repub­li­ce dlou­ho­do­bě popu­la­ri­zu­je modu­lár­ní archi­tek­tu­ru a to zejmé­na díky mar­ke­tingo­vé­mu ředi­te­li Mar­ti­nu Har­to­vi. Své zku­še­nos­ti a vědo­mos­ti ten­to­krát před­ná­šel na mezi­ná­rod­ním fes­ti­va­lu popu­lár­ně-vědec­kých fil­mů AFO v Olo­mou­ci, kde byla KOMA part­ne­rem festivalu.

Před­náš­ka se ode­hrá­la v let­ním kině RWE na Hor­ním Náměs­tí v budo­vě, kte­rou fes­ti­va­lu zapůj­či­la sester­ská spo­leč­nost KOMA Rent. Mar­tin Hart se v před­náš­ce, na níž při­šlo přes nabi­tý fes­ti­va­lo­vý pro­gram více než čty­ři desít­ky poslu­cha­čů, věno­val his­to­rii modu­lár­ní archi­tek­tu­ry a zásad­ním mil­ní­kům, kte­ré posou­va­ly modu­lár­ní výstav­bu kupře­du. V pre­zen­ta­ci Mar­tin Hart demon­stro­val na poza­dí svě­to­vé i tuzem­ské modu­lár­ní archi­tek­tu­ry vlast­nos­ti, kte­ré výstav­bu pomo­cí modu­lů defi­nu­jí. Na závěr při­blí­žil návštěv­ní­kům fes­ti­va­lu desít­ku špič­ko­vých pří­kla­dů modu­lár­ních archi­tek­to­nic­kých skvos­tů, kte­ré jsou ve svě­tě k dohle­dá­ní. Po ofi­ci­ál­ní pre­zen­ta­ci dis­ku­to­val s účast­ní­ky nad kni­ha­mi I love Module.

  • St_kontajnerova_achitektura_webres-1004
  • St_kontajnerova_achitektura_webres-1007
  • St_kontajnerova_achitektura_webres-1005
  • St_kontajnerova_achitektura_webres-1006
  • St_kontajnerova_achitektura_fullres-1002
  • IMG_9269
  • IMG_9416