KOMA MODULAR alt

Pro­sa­dí se modu­lár­ní KOMA výstav­ba v sou­tě­ži Stav­ba roku ?


07. 03. 2014 | Novinky

Sou­těž Stav­ba roku je celo­re­pub­li­ko­vě uzná­va­nou sou­tě­ží, kte­rá má za cíl, pou­ká­zat na význam­né stav­by roku a to v růz­ných kate­go­ri­ích. KOMA se dlou­ho­do­bě věnu­je popu­la­ri­za­ci modu­lár­ní archi­tek­tu­ry a výstav­by a neboť má za sebou v minu­lém roce význam­né poči­ny, roz­hod­la se, že se poku­sí porov­nat se stan­dard­ní výstavbou.

Do stav­by roku Zlín­ské­ho kra­je jsme při­hlá­si­li dva pro­jek­ty. Mul­ti­funkč­ní budo­vu ve vizo­vic­kém KOMA are­á­lu , kte­rá slou­ží zejmé­na jako jídel­na a záze­mí pro zaměst­nan­ce KOMA, a prv­ní níz­ko­ener­ge­tic­kou škol­ku Oská­rek, jež je firem­ní škol­kou spo­leč­nos­ti Lapp Kabel v Otro­ko­vi­cích. Obě budo­vy jsou v modu­lár­ní výstav­bě v Čes­ké repub­li­ce mil­ní­kem, uvi­dí­me, jest­li o své výji­meč­nos­ti pře­svěd­čí i poro­tu Stav­by roku.

  • Prihlaska-stranka-1
  • MC5A0_Lapp_Kabel
  • Jidelna-koma