KOMA MODULAR alt

Čes­ký modu­lár­ní pavi­lon z EXPA v Milá­ně 2015 na veletr­hu FOR ARCH


09. 09. 2015 | Novinky

Vy, kte­ří jste nemě­li mož­nost navští­vit ital­ské EXPO s téma­tem POTRA­VI­NY PRO PLA­NE­TU, ENER­GIE PRO ŽIVOT, máte jedi­neč­nou mož­nost sezná­mit se s tvůr­ci jedi­neč­né­ho modu­lár­ní­ho pavi­lo­nu. Před­náš­ka bude roz­dě­le­na do třech čás­tí: jak vzni­kal sou­těž­ní návrh - auto­rů Chybik+Kristof AA, ředi­tel výstav­by Ladi­slav Slá­meč­ka nám pro­zra­dí vše o výstav­bě a úspě­chu na svě­to­vé výsta­vě a na závěr se dozví­me od zástup­ce spo­leč­nos­ti KOMA MODU­LAR Mar­ti­na Har­ta, kde bude po skon­če­ní EXPA v Milá­ně pavi­lon umís­těn. Před­náš­ka bude dopl­ně­na video­pro­jek­cí, mode­lem pavi­lo­nu a komen­tá­ři Vla­di­mí­ry Sou­ken­ky z kated­ry archi­tek­tu­ry ČVUT. Před­náš­ka bude v sále č.3 19.9.2015 od 14:00.

 • Mg_6487_0
 • Mg_6512_0
 • Mg_6563_0
 • Mg_6564_1
 • Mg_6832_0
 • Mg_7333
 • Mg_7460
 • Img_0236
 • Img_0339
 • Img_0378
 • Img_0426
 • Img_0607
 • Img_0728
 • Img_0792
 • Img_1363_0
 • Img_8912
 • Img_8925
 • Img_8931