KOMA MODULAR alt

CITY Modu­ly na Barum Rally Zlín


02. 09. 2015 | Novinky

CITY Modu­ly se obje­vi­ly také jako záze­mí na jed­né z nej­ob­lí­be­něj­ších moto­ris­tic­kých akcí v Čes­ké repub­li­ce – Barum Czech Rally Zlín. Letoš­ní 45. roč­ník se konal tra­dič­ně posled­ní srp­no­vý víkend a na Zlín­sko se opět vyda­lo něko­lik desí­tek tisíc nad­še­ných moto­ris­tic­kých pří­z­niv­ců. Jsme pro­to jako zlín­ští patri­o­ti hrdí, že se KOMA moh­la na akci také podílet.

Po dobu závo­du poskyt­la KOMA čty­ři své CITY modu­ly, jež fun­go­va­ly napří­klad jako záze­mí pro komi­sa­ře nebo pro akci JEDU NA DŘEŇ – kam­paň k roz­ší­ře­ní sezna­mu dár­ců kost­ní dře­ně. V hor­kém let­ním víken­du tak CITY Modu­ly poskyt­ly nejen žádou­cí úto­čiš­tě, ale při­spě­ly také dob­ré věci.

 • 15mm5234
 • 15mm5275
 • 15mm4655
 • 15mm5315
 • 15mm5392
 • 15mm5374
 • 15mm4680
 • 15mm4892
 • 15mm4781
 • 15mm5231
 • 15mm5142
 • 15mm4858
 • 15mm4641
 • 15mm4881
 • 15mm5320
 • 15mm4783
 • 15mm4814
 • 15mm4941
 • 11947684_1465201230475578_420127880267072370_n
 • 11898542_1465255547136813_4253429234136836292_n
 • 11934951_1465200127142355_2875303426515946729_n