KOMA MODULAR alt

Čes­ký pavi­lon se po EXPO vrá­tí domů – do Vizovic


19. 08. 2015 | Novinky

Spo­leč­nost KOMA, kte­rá pavi­lon pro­na­jí­má Čes­ké repub­li­ce, ozná­mi­la, jaký osud čeká ele­gant­ní budo­vu po skon­če­ní EXPO.

Pavi­lon roze­be­re­me, pře­ve­ze­me a zno­vu posta­ví­me u nás ve Vizo­vi­cích,“ ozná­mil ředi­tel spo­leč­nos­ti KOMA Sta­ni­slav Mar­ti­nec,“ k tomu­to roz­hod­nu­tí mě ved­lo něko­lik důvo­dů: úspěch EXPO vedl ke zvý­še­ní poptáv­ky v Evro­pě, chce­me zacho­vat archi­tek­to­nic­ký ráz pavi­lo­nu a jako zlín­ské­mu patri­o­to­vi se mi líbí myš­len­ka pavi­lo­nu EXPO ve Vizovicích.“

Pavi­lon bude ve Vizo­vi­cích slou­žit jako výstav­ní pro­stor, hor­ní pat­ra budou věno­vá­na admi­nis­tra­tiv­ní­mu cen­t­ru KOMA. EXPO 2015 se koná v Milá­ně od 1.května do 31.října 2015 a na národ­ní účast při­spě­lo na tři­cet sou­kro­mých firem.

  • Vizualizace_expo_v_koma_stranka_1_0
  • Vizualizace_expo_v_koma_stranka_2
  • Vizualizace_expo_v_koma_stranka_3