KOMA MODULAR alt

KOMA doda­la základ­ní ško­lu v rekord­ním čase


02. 09. 2015 | Novinky

Důsled­ky baby­bo­o­mu se pře­sou­va­jí z mateř­ských škol do základ­ních, jež potře­bu­jí navý­šit kapa­ci­tu. Jed­ním tako­vým pří­kla­dem je i ZŠ v Suli­cích. Obec potře­bo­va­la vyře­šit pro­sto­ry v rekord­ním čase – od vypsá­ní výbě­ro­vé­ho říze­ní do ote­vře­ní ško­ly 1.září měla KOMA pou­hé 4 měsí­ce. Tako­vý ter­mín by byl při pou­ži­tí stan­dard­ních metod výstav­by nezvlád­nu­tel­ný. Naše fir­ma díky svým zku­še­nos­tem a pozi­ci líd­ra na trhu v modu­lár­ní výstav­bě výbě­ro­vé říze­ní vyhrá­la a sta­la se gene­rál­ním doda­va­te­lem stavby.

KOMA tak opět uká­za­la, jak efek­tiv­ně, rych­le a kva­lit­ně mohou vzni­kat stav­by pro nové školáky.

  • Sulice 355
  • Sulice_334
  • Sulice_338
  • Sulice_332
  • Sulice_333
  • Sulice_339
  • Sulice 357