KOMA MODULAR alt

KOMA posta­vi­la dosud nejmen­ší mateř­skou školu


30. 09. 2015 | Novinky

V Bota­nic­kém ústa­vu již před časem obje­vi­li výho­dy modu­lár­ní výstav­by a ve svém are­á­lu postup­ně vysta­vě­li něko­lik objek­tů. Nedáv­no k nim při­by­la také budo­va firem­ní školky.

Roz­ho­du­jí­cím fak­to­rem pro vol­bu modu­lů byla pře­de­vším rych­lost výstav­by. Výhod­ná byla také vari­a­bi­li­ta modu­lár­ních sta­veb, kte­rá byla vyu­ži­ta při roz­ší­ře­ní budo­vy depo­zi­tá­ře či pro­mě­ně dis­po­zi­ce. Když se tedy Bota­nic­ký ústav roz­ho­dl pro vybu­do­vá­ní firem­ní mateř­ské ško­ly, bylo modu­lár­ní řeše­ní samo­zřej­mou vol­bou. Vzni­kl pří­zem­ní objekt z pěti modu­lů, kam se poho­dl­ně vejde her­na pro děti, hygi­e­nic­ké záze­mí i kuchyň­ka. Zven­čí půso­bí škol­ka pří­vě­ti­vým dojmem díky pou­ži­té­mu dře­vě­né­mu obkladu.

KOMA opět uká­za­la, že modu­lár­ní řeše­ní je mnoh­dy tou nej­e­fek­tiv­něj­ší variantou.

  • Botanicky-ustav_skolka-02
  • Botanicky-ustav_skolka-07
  • Botanicky-ustav_skolka-15
  • Botanicky-ustav_skolka-17
  • Botanicky-ustav_skolka-13
  • Botanicky-ustav_skolka-16
  • Botanicky-ustav_skolka-18
  • Botanicky-ustav_skolka-10
  • Botanicky-ustav_skolka-04