KOMA MODULAR alt

Modu­lár­ní byto­vý dům od Garri­son Architects


22. 01. 2015 | Novinky

Důka­zem, že modu­lár­ní archi­tek­tu­ra zís­ká­vá v oblas­ti archi­tek­tu­ry a desig­nu neza­stu­pi­tel­né a sil­né posta­ve­ní je i to, že časo­pis Design­bo­om, kte­rý se zabý­vá archi­tek­tu­rou, designem, umě­ním a nový­mi tech­no­lo­gi­e­mi, vyhlá­sil mezi TOP 10ti byto­vý­mi domy loň­ské­ho roku mimo jiné i modu­lár­ní byto­vý dům z newy­or­ské archi­tek­to­nic­ké díl­ny­Garri­son Architects

Modu­lár­ní byto­vý dům však není zají­ma­vý pou­ze“ oje­di­ně­lým designem, ale díky své­mu kon­strukč­ní­mu sys­té­mu je jis­tou reak­cí na ros­tou­cí oba­vy z násled­ků pří­rod­ních kata­strof, kdy v krát­kém oka­mži­ku ztra­tí vel­ký počet oby­va­tel stře­chu nad hla­vou. Ten­to více­pod­laž­ní dům může být nasa­zen v posti­že­ných oblas­tech za méně než 15 hodin v růz­ných kon­fi­gu­ra­cích v závis­los­ti na kon­krét­ních pod­mín­kách měst­ské­ho pro­vo­zu. Sys­tém posky­tu­je byty od 2+1 až po 4+1 s bal­ko­nem, kou­pel­nou a úlož­ným prostorem

  • Garrison_architects_28429
  • Garrison_architects_28329
  • Garrison_architects_28229
  • Garrison_architects_28129
  • Top-10-housing-2014-designboom-07