KOMA MODULAR alt

Mul­ti­kul­tur­ní cen­t­rum Hvězdička


05. 03. 2015 | Novinky

KOMA vybu­do­va­la v loka­li­tě brněn­ské­ho Cej­lu níz­ko­pra­ho­vé cen­t­rum urče­né k pro­vo­zo­vá­ní mimo­škol­ních akti­vit rom­ské mlá­de­že. Dvou­pod­laž­ní budo­va z díl­ny archi­tek­tů Rad­ko Květ a Radek Slá­de­ček pomů­že soci­ál­ní inte­gra­ci rom­ské komunity.

Modu­lár­ní KOMA řeše­ní bylo vybrá­no zejmé­na s ohle­dem na dočas­nost stav­by, finanč­ní dostup­nost a mož­nost leh­ké pře­no­si­tel­nos­ti. V rám­ci zapo­je­ní míst­ní komu­ni­ty budou stě­ny cen­t­ra barev­ně řeše­ny při umě­lec­kých worksho­pech. Z modu­lů tak vzni­ká objekt s vel­kým poten­ci­á­lem pro celou komu­ni­tu Cejlu.

 • 2015-park-hvezdicka_8
 • 2015-park-hvezdicka_16
 • 2015-park-hvezdicka_17
 • 2015-park-hvezdicka_21
 • Upr_2015-park-hvezdicka_17
 • P1350430 0 0 0
 • P1350419 0 0
 • P1350486 0 0
 • P1350460 0 0
 • P1350462 0 0
 • P1350471 0 0
 • P1350533 0 0
 • P1350520 0 0
 • P1350545 0 0
 • P1350524 0 0
 • P1350576 0 0
 • P1350570 0 0