KOMA MODULAR alt

Event pro Design­lok & Fashi­on Week


14. 11. 2016 | Novinky

Naše vyhlíd­ko­vé modu­ly zva­ly na Designblok and Fashi­on Week 2016, kte­rý se s úspě­chem usku­teč­nil na Hole­šov­ském výsta­viš­ti za účas­ti nej­vý­znam­něj­ších čes­kých i zahra­nič­ních desig­né­rů. Even­to­vé modu­ly byly umís­tě­ny na Vác­lav­ském náměstí.


Videa
  • Designblok16-vaclavske-city-03
  • Designblok16-vaclavske-city-08_0
  • Designblok16-vaclavske-city-10
  • Designblok16-vaclavske-city-14
  • Designblok16-vaclavske-city-20
  • Designblok16-vaclavske-city-21
  • Designblok16-vaclavske-city-24
  • Designblok16-vaclavske-city-25
  • Designblok16-vaclavske-city-30
  • Designblok16-vaclavske-city-34