KOMA MODULAR alt

KOMA MODU­LAR na Designblo­ku 2016


14. 11. 2016 | Novinky

KOMA MODU­LAR vysta­vo­va­la designo­vé modu­ly na výbě­ro­vé akci DESIGNBLOK & FASHI­ON WEEK v Pra­ze na Hole­šov­ském výsta­viš­ti. Fir­ma zde před­sta­vi­la ve třech City modu­lech rea­li­za­ce modu­lár­ních sta­veb včet­ně zatím nej­zná­měj­ší­ho modu­lár­ní­ho objek­tu pavi­lo­nu pro EXPO 2015 v Milá­ně, dále pře­hled archi­tek­to­nic­kých sou­tě­ží, kte­ré fir­ma pořá­dá více jak deset let a pro­pa­gu­je tak modu­lár­ní výstav­bu a učí mla­dé archi­tek­ty pou­ží­vat vel­ko­prosto­ro­vé modu­ly. Ve tře­tím City modu­lu uká­za­la nepře­ber­né mož­nos­ti vyu­ži­tí City modu­lů pro růz­né úče­ly včet­ně úspěš­né­ho Ligh­thou­se. Vel­ký zájem odbor­né i laic­ké veřej­nos­ti nás utvr­dil, že jde­me správ­nou ces­tou a že modu­lár­ní archi­tek­tu­ra má budoucnost.


Videa
 • Designblok16-vystaviste-03
 • Designblok16-vystaviste-04
 • Designblok16-vystaviste-08
 • Designblok16-vystaviste-14
 • Designblok16-vystaviste-18
 • Designblok16-vystaviste-27
 • Designblok16-vystaviste-29
 • Designblok16-vystaviste-38
 • Designblok16-vystaviste-41
 • Designblok16-vystaviste-43
 • Designblok16-vystaviste-47
 • Designblok16-vystaviste-50
 • Designblok16-vystaviste-55
 • Designblok16-vystaviste-60
 • Designblok16-vystaviste-68
 • Designblok16-vystaviste-78
 • Designblok16-vystaviste-82
 • Designblok16-vystaviste-85
 • Designblok16-vystaviste-95